Menu
P

Generalforsamling 2021 -

Referat

1. Valg af dirigent - Lene Lau

2. Valg af referent - Per Jacobsen

3. Valg af stemmeudvalg - Emma Boisen

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Solveig Hansen fremlagde beretningen. Se denne. Blev godkendt med applaus.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt ved Solveig, kommer på hjemmesiden. Godkendt med applaus.

6. Indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag.

7. Fremtidigt arbejde

Forslag fra Solveig om fælles blad med Montebello Vennerne. Per tager en uformel kontakt

Per efterlyser ideer i forhold til Facebook og muligheder for at understøtte foreningen.

8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent

Kontingentet uændret på 150. Budgettet fremgår af regnskabet.

9. Valg af formand – Per blev valgt

10. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer – Birthe er på valg og ønsker ikke at fortsætte.

 Anton Jakobsen blev foreslået og valgt.

11. Valg af 1 - 2 suppleanter – Lene tager en ny periode. Janne Krogh Duckworth blev ligeledes valgt.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant – Maja Petersen og Steen Andreassen blev valgt.

13. Eventuelt.

Per og Lene sørger for, Birthe får en erkendtlighed for sin tid i bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra generalforsamlingen 2021
(Lagt på nettet:20:37, 27/09/2021)