Menu
P

Vedtægter for Montebellos Vennekreds


§ l Foreningens navn er Montebellos Vennekreds
Stk. 2. Vennekredsens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Medlem af Vennekredsen kan man blive, hvis man har været indlagt på Montebello, er pårørende til nuværende / tidligere indlagte på Montebello og andre, der er enige i Vennekredsens formål.

§ 3 Vennekredsens formål er at

  • Danne basis for grupper af patienter, der har lyst til at mødes herhjemme
  • Være patienternes talerør overfor Montebello og de myndigheder, der står bag
  • Bidrage til kampen om at bevare det frie sygehusvalg
  • Oplyse om Montebello til potentielle patienter, praktiserende læger og andre relevante instanser
  • Støtte Montebello med projekter og anskaffelser, fx via fondsansøgninger
  • Afholde medlemsarrangementer med relevante emner

§ 4
Vennekredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april eller maj måned.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. februar.
Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt til samtlige medlemmer med fire ugers varsel. Har et medlem godkendt det, kan indkaldelsen til generalforsamling sendes til vedkommende på e-mail.
Stk. 4. Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg af stemmeudvalg
4.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
5.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6.  Indkomne forslag
7.  Fremtidigt arbejde
8.  Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
9.  Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år)
10. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 1 - 2 suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Stk. 5. Formand, kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Suppleanterne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted på alle poster.
Stk. 6. Taleret på generalforsamlingen har alle medlemmer, samt personer som generalforsamlingen giver taleret. 
Stk. 7. Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer af Vennekredsen, som har betalt kontingent inden generalforsamlingens start. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra forslag vedrørende vedtægtsændringer, jævnfør § 9.
Stk. 9. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, der godkendes af dirigenten og den nye bestyrelse.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelsen sker skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet. 

§ 6. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år afgangen. Kontingentet opkræves helårligt forud i februar måned.
Stk. 2. Enhver deltagelse i Vennekredsens arrangementer forudsætter medlemskab, medmindre andet besluttes af bestyrelsen.

§ 8. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9. Ændringer af vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 10. Forslag om opløsning af Vennekredsen skal behandles og vedtages som forslag om vedtægtsændringer. Ved opløsning af Vennekredsen skal eventuelle midler tilfalde enten en forening med nogenlunde samme formål eller institutionen Montebello øremærket aktiviteter for patienter.

§ 11. Disse vedtægter trådte i kraft den 11. september 2004. Ændringer hertil blev vedtaget den 12. september 2008, den 10. april 2010, den 13. april 2014, den 30. maj 2015 og den 23. april 2016. 

Undermenu:
Undermenu: